• Home
  • Dorpsraad Wintelre Nieuwsberichten

Herinrichting Oostelbeersedijk / Verwijderen vee-rooster

Bron : de bewonersbrief van de gemeente Eersel.

De gemeente Eersel werkt aan Herinrichting Oostelbeersedijk
Verwijderen vee-rooster en aanleggen uitbuiging in asfalt

Inleiding:
In 2013-2014 zijn er aan de Oostelbeersedijk ter hoogte van Kreiël voorzieningen t.b.v. het wild aangebracht. Dit zijn o.a. : twee vee-roosters in de weg, twee wildroosters in het fietspad, wildrasters langs de weg en een kleine wildtunnel. De voorzieningen zijn aangebracht naar aanleiding van het Landinrichting plan Wintelre - Oerle.
Snelheidsmetingen zijn uitgevoerd tussen de beide roosters/drempels. Gebleken is uit de metingen dat de snelheid veel te hoog is. Bijkomend nadeel is dat de toegepaste vee-roosters regelmatig kapot gaan door de zware verkeersbelasting en dat geeft veel geluidsoverlast in de omgeving.
Om de snelheid goed terug te brengen worden de beide vee-roosters verwijderd en vervangen door twee uitbuigingen en een verkeersdrempel. Deze werkzaamheden zouden in het najaar van 2019 uitgevoerd worden. Ter informatie is de ontwerptekening bijgesloten.
In het voorjaar van 2019 is er een laatste reparatie uitgevoerd aan beide vee-roosters. Geconstateerd is dat één van de vee-roosters door de zware verkeersbelasting weer kapot is gegaan en niet meer te repareren is. Er is nu een tijdelijke verkeersmaatregel op gezet om de verkeersveiligheid te garanderen. Vanwege deze calamiteit heeft de gemeente besloten om de werkzaamheden met spoed uit te gaan voeren.

Werkzaamheden:
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Verwijderen vee-roosters,
- Aanbrengen uitbuiging in asfalt,
- Aanbrengen drempel t.h.v. Kreiël,
- Vervangen asfaltdeklaag tussen beide uitbuigingen.

Planning:
Dit betekent dat de werkzaamheden direct gaan starten op maandag 8 juli en duren tot en met vrijdag 19 Juli. De Oostelbeersedijk is dan afgesloten tussen Kreiël en Rouwven.

Bereikbaarheid:
Uw woning en bedrijf gelegen aan de Oostelbeersedijk is altijd bereikbaar. Wij proberen de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen uw begrip in deze.

Communicatie:
De Gebr. Remmits BV uit Wychen voeren deze werkzaamheden uit voor de gemeente Eersel. Bij vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder Frank Kistemaker via telefoonnummer 024 6412443 of u kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor de gemeente Eersel is de toezichthouder Joep van Lith bereikbaar op tel. 0497 531300.

Afdrukken E-mail

Werkzaamheden trottoir Kloosterstraat (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),

De Dorpsraad Wintelre heeft onlangs aangegeven dat het voetpad in uw straat op sommige plaatsen aan de smalle kant is. Wij zijn hierop ter plaatse geweest en hebben geconcludeerd dat de trottoirs inderdaad niet heel ruim zijn.

Aan de even zijde zijn er, door bomen en een erg smalle groenstrook weinig mogelijkheden tot verbreding (er zou anders nagenoeg geen groenstrook overblijven). Aan de oneven zijde daarentegen ligt al grotendeels een trottoir van 4 tegels. Op enkele plaatsen liggen er echter maar 3 stoeptegels (90 cm.), hetgeen inderdaad krap kan aanvoelen.

Gezamenlijk hebben we gedacht om het trottoir aan de oneven zijde van uw straat over de gehele lengte 4 tegels breed te maken. Gevolg hiervan is dat de plantsoenen ter hoogte van huisnummers 21-23 en 45-55 worden aangepast.

Op enkele locaties hebben we echter gezien dat de doorgang, ondanks de 4 trottoirtegels breedte, door overhangend groen toch smaller is. Dit heft onze werkzaamheden dan onbedoeld op. Om de doorgang te kunnen waarborgen vragen we u om, indien van toepassing, uw haag op de erfgrens niet te breed te laten worden of het groen te laten overhangen op het trottoir. Door al deze inspanningen wordt de Kloosterstraat beter begaanbaar voor bijvoorbeeld rolstoel-gebruikers of mensen met een kinderwagen.

Deze werkzaamheden zijn in week 17 (vanaf dinsdag 23 april 2019) gepland. Wij verzoeken u daarom om komende week uw auto zoveel mogelijk op eigen terrein of anders aan de even zijde van de Kloosterstraat te parkeren.

Met vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer J. Bierens van team Beheer en Uitvoering. Tijdens kantooruren is hij bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
de heer J. Smulders
Teamcoördinator Uitvoering en Beheer

Afdrukken E-mail

Uitnodiging InformatieAvond Eindhoven Airport

Wat zal de ontwikkeling van Eindhoven Airport betekenen voor de inwoners van Wintelre en de gemeente Eersel?

Hoe ziet de toekomst van Eindhoven Airport er na 2019 uit? Op dit moment komt ca. 70% van de 43.000 vliegbewegingen over de dorpen Zuidwest van Eindhoven. Met name Wintelre heeft er erg veel last van, maar ook de inwoners van de andere dorpen ervaren steeds meer last.

Hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei, de gezondheid en belasting van de leefomgeving? Op deze vraag probeert de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te vinden. Ze doen dit in overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) om zo tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

De Klankbordgroep Eersel - Eindhoven Airport (vertegenwoordigers uit de kernen van Eersel) wil samen met de Gemeente Eersel de inwoners van de gemeente Eersel informeren over huidige stand van zaken.

Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, Kerkstraat 10.

  • Opening; Cees Beemer, klankbordgroep
  • Eric Beex, Wethouder gemeente Eersel
  • Klaas Kopinga, BOW/BVM2
  • Kolonel Boekholt, Koninklijke Luchtmacht
  • Jeroen Weekers, projectleider Gemeente Eersel
  • Pieter van Geel, bestuurlijk verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

Er is ruimte in het programma om uw vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden voor de informatieavond kan via www.eersel.nl/eindhovenairport.

Klankbordgroep                                 Gemeente Eersel

Afdrukken E-mail

Status werkzaamheden Slikdijk (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),
In de bewonersinformatiebrief van 5 februari 2019 heb ik aangegeven dat de werkzaamheden (verkeerskundige aanpassingen) aan de Slikdijk 15 maart j.l. gereed zouden zijn en de weg opengesteld zou worden aan het doorgaande verkeer. Echter zijn er diverse omstandigheden waarom de Slikdijk nog tot uiterlijk 10 april a.s. zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Enerzijds hebben de weersomstandigheden ons parten gespeeld en hebben we daarnaast ingrijpende aanpassing moeten uitvoeren aan de hemelwaterafvoer van de rijweg en voetpad aan de noordwestzijde van Slikdijk tussen hsnr 3 en aansluiting Koemeershoeve.
Verder hebben we besloten om een gedeelte onderhoud aan de asfaltverharding van de rijweg binnen de thans aanwezige afsluiting te gaan uitvoeren. Het betreft hier het gedeelte rijbaan tussen inrit Slikdijk 10 tot aan het nieuw aangelegde plateau Akkerweg/Koemeershoeve.
Zo ook zal het (tweerichtingen)fietspad tussen de Akkerweg richting Bijsterveld geheel opnieuw worden aangelegd.
In de rijbaan van de Slikdijk, gedeelte vanaf de Akkerweg tot nieuwe bebouwde komgrens (Slikdijk 20) worden nog twee, reeds voorziene, uitbuigingen aangelegd. Terplaatse van de uitbuigingen worden de sloten aangepast.
Nabij Slikdijk 20 (bebouwde komgrens) moet er nog een duiker, welke zich bevindt onder de rijweg, vervangen worden. Dit laatste was niet voorzien maar is wel dringend nodig om een goede afwatering te waarborgen.

De omleidingen zoals nu aanwezig blijven gehandhaafd tot het einde van de genoemde periode en zullen er ter verduidelijking op de afzethekken borden toegevoegd waarop aangegeven staat tot welke huisnummers de weg berijdbaar is. Dit om, naast extra informatie aan de weggebruiker, onnodige overlast in het afgesloten wegtracé zoveel mogelijk te voorkomen.
De aannemer is reeds gestart met het opbreken van het bedoelde fietspad en zal de betrokken aanwonenden tijdig informeren wanneer er sprake is de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden. De bereikbaarheid van de panden aan de Slikdijk zullen zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Ik neem aan u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.

Afdrukken E-mail

Bereikbaarheid in de toekomst Eindhoven (West) vanaf Wintelre

Bereikbaarheid in de toekomst Eindhoven (West) vanaf Wintelre

U heeft ongetwijfeld in de krant of via andere media gelezen dat de gemeente Eindhoven in samenwerking met de gemeente Best en Oirschot grootse plannen heeft om de bereikbaarheid van Eindhoven Airport te verbeteren. Dit onder de naam: Challenge variant
Daarbij komt ook nog het plan om de Oirschotsedijk vanaf Oirschot tot aan Eindhoven aan te passen naar een zogenaamde ‘Groene Corridor’. Dat wil zeggen dat de auto op dit traject wordt geweerd en de weg vrij is voor fietser en voetganger (u heeft al gemerkt dat het gedeelte vanaf de Anthony Fokkerweg tot aan Eindhoven zo al is uitgevoerd). Tegen de ‘Groene Corridor’ is vooral door inwoners van Oirschot geprotesteerd. Dit om te voorkomen dat inwoners van Oirschot via de snelweg dan wel via Best naar Eindhoven moeten rijden.
Wat zijn nu de verdere gevolgen voor Wintelre?
Als we de huidige plannen van de gemeente Eindhoven bekijken, betekent het voor het autoverkeer vanuit Wintelre naar Eindhoven (o.a. Catharinaziekenhuis, Blixembos, Stadsdeel Woensel) dat je via de Landsardseweg, dan rechtsaf, de dan inmiddels verlengde Spottersweg op, naar de Anthony Fokkerweg kunt rijden. Ook zal de nieuwe verbinding naar de aansluiting op de snelwegen (zoals die nu wordt bereikt via de aansluiting bij de legerplaats) en de verbinding naar Best in de nieuwe situatie geen problemen voor ons opleveren. De aanpassingen zijn gepland vanaf 2018 t/m 2021. Voor een tekening van de geplande situatie zie hier
Werkgroep verkeer Leefbaar Wintelre

Afdrukken E-mail